Please enable JS

شرکت شهر صنعتی البرز

شرکت شهر صنعتی البرز (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:  سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی: خرید زمین و ایجاد تسهیلات لازم در صورت لزوم سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی شهری
درصد سهام: 6.25 درصد
آدرس دفتر مرکزی : قزوین، شهر صنعتی البرز، میدان کارگر
شماره تماس : 028-322255151
نشانی سایت: www.alborzic.ir