Please enable JS

شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد (سهامی خاص)

شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد (سهامی خاص)" تحت مدیریت"

موضوع فعالیت:

1- مدیریت و تهیه طرح های شهرسازی، معماری،نقشه های تفکیکی،آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی و تولید و احداث ساختمان های لازم به ویژه در بافت های قدیمی و فرسوده شهری(در زمین های تأمین شده یا خریداری و تملک شده مطابق مقررات و قوانین جاری حسب مورد.)

2- تهیه و اجرای طرح های عمران شهری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

3- مدیریت و اجرای عملیات خرید اراضی،تجمیع و تفکیک(از طریق مراجع ذیربط)آماده سازی ،احداث بنا اعم از مسکونی،خدماتی و تولیدی و تجاری در بافت های شهری .

درصد سهام بانک تجارت:  46.85 درصد 
آدرس دفتر مرکزی : یزد، امیر چقماق، مقابل ستی فاطمه
شماره تماس : 0353-6226131
نشانی سایت: www.simgel.com